Algemene voorwaarden

Philos Greenproducts BV     Meer en Duin 335    2163  HE Lisse     The Netherlands


1 Toepasselijkheid
1.1    Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen de besteller en Philos Greenproducts BV tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2    Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Philos Greenproducts BV uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3    De besteller met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem of haar en Philos Greenproducts BV.

2    Totstandkoming overeenkomst
2.1    Tussen Philos Greenproducts BV en de besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de besteller een aankoop van Philos Greenproducts BV accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Philos Greenproducts BV beschikbaar gemaakt formulier via de website.

3    Prijs
3.1    Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
3.2    De persoonlijke kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social- media en/of e-mail). Philos Greenproducts BV kortingscode mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Philos Greenproducts BV en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
3.3    Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Philos Greenproducts BV behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4    Betaling
4.1    Voor de betaling kan de besteller uitsluitend gebruik maken van de door Philos Greenproducts BV aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2    Betaling vindt plaats bij aankoop nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
4.3    Indien de betaling niet direct na aankoop plaatsvindt, is Philos Greenproducts BV gerechtigd de levering eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de besteller te verhalen.
4.4    Facturen en betalingsherinneringen worden door Philos Greenproducts BV uitsluitend elektronisch aangeboden.

5    Bezorging
5.1    Wij bezorgen overal in Nederland.
Levering geschiedt op kosten van de besteller op het bij de bestelling opgegeven afleveradres.
5.2    De besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de
zending bestemd is.
5.3    De besteller is verplicht zeker te stellen dat de aflevering van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is.
5.4    Als de aflevering van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden
bij de buren.
5.5    Mochten de producten op het moment van de aflevering nog niet betaald zijn conform alinea 4, behoudt Philos Greenproducts BV het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

6    Herroeping
6.1    Op verse producten als bloembollen is geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing in verband 
met bederfelijke goederen. Klachten over de geleverde producten kunnen alleen in behandeling worden genomen als het gaat om een beschadiging van het product. Indien het product beschadigd geleverd wordt, dient Philos Greenproducts BV hier door middel van een foto binnen 14 dagen van op de hoogte gesteld te worden. Wanneer er inderdaad sprake is van schade, zal in overleg met de consument naar een passende oplossing gezocht worden.
6.2    Bij de aankoop van producten heeft de besteller de mogelijkheid om de overeenkomst met opgave                         
van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de  bestelling.
6.3    Tijdens de bedenktijd zal de besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De
besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het
product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij contact 
opnemen  per email met Philos Greenproducts BV. Op verzoek van Philos Greenproducts Bv zal de
klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele
staat en verpakking aan Philos Greenproducts BV retourneren conform de door Philos Greenproducts BV gegeven instructies.
6.4    Een bestelling kan worden geretouneerd worden conform de door Philos Greenproducts BV gegeven instructies.
6.5    De kosten van retournering komen voor rekening van de besteller.
6.6    Indien de besteller de producten reeds betaald heeft, zal Philos Greenproducts BV de betaling
binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan de besteller terug betalen.

7    Gegevensbescherming
7.1    Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de besteller. Om de besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

8    Garantie en aansprakelijkheid
8.1    Philos Greenproducts BV garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Philos Greenproducts BV verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
8.2    Philos Greenproducts BV garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

9    Wijzigingen 
9.1    Philos Greenproducts BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

10    Ontbinding
10.1  Indien de besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Philos 
Greenproducts BV de keuze om de besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Philos 
Greenproducts BV gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; of de overeenkomst zonder voorafgaande
waarschuwing of gedeeltelijk te ontbinden; Philos Greenproducts BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast
ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de besteller te verhalen.

11    Geschillen en toepasselijk recht
11.1    Op alle verbintenissen tussen Philos Greenproducts BV en de besteller is Nederlands recht van toepassing.
11.2    De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen
tussen Philos Greenproducts BV en de besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst,
kennis te nemen.


Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
Philos Greenproducts BV
Meer en Duin 335
2163 HE  Lisse
sales@philosgreenproducts.com
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:
herroept/herroepen*
Ontvangen op (datum):
Reden:
Naam besteller:
Adres besteller:
Email adres besteller:
Handtekening besteller:
(handtekening alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* doorhalen wat niet van toepassing is


 

Retail
Retail